ஆபுத்திரனும் அமுதசுரபியும்

நயினை ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்பிகையின் பிரதிஸ்டை வரலாறும்
மணிமேகலை வரலாறும் பிந்திய வரலாறும் அடங்கியது

Title: ஆபுத்திரனும் அமுதசுரபியும்
Complied by: திரு. சி. ஆ. கதிரித்தம்பி
First Edition: 1980
Published by:
Printers: