கோமுகி

பத்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா மலர்
மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு - 1972

Title: கோமுகி
Complied by: மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு
First Edition: 1972
Published by: மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு
Printers: 231, Wolfendhal Street, Colombo -13