கொட்டிலிலே நின்ற பசு
அம்மா என்குதே
குட்டிக் கன்று தாயை நோக்கித்
துள்ளி ஓடுதே

முட்டிமுட்டி மடியிற் பாலை
முட்டக் குடிக்குதே
மட்டில்லாத ஆசையோடு
தாயும் நக்குதே

தாயை மெல்லத் தலையினாலே
கன்று முட்டுதே
தானும் நெற்றியால் தடுத்தே
தாய் மகிழுதே.