மணிவிழா மலர் - கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன்

வகீசகலநிதி, முனைவர்
கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன், M.A., Ph.d
அவர்களின்
மணிவிழா மலர் 06/04/2013
மலர் ஆசிரியர்
எஸ். வை. ஸ்ரீதர்
முதுநிலை விரிவுரையாளர், மொழித்துறை,
சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்

Title: மணிவிழா மலர்
Written by: கலாநிதி. கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன்
First Edition: 06/04/2013
Published by: எஸ். வை. ஸ்ரீதர்
Printers: குமரன் அச்சகம்