மேகலை அரங்கு திறப்பு விழா மலர்

மேகலை அரங்கு திறப்பு விழா மலர் - 1979
மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு

Title: மேகலை அரங்கு திறப்பு விழா மலர்
Complied by: மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு
First Edition: 1979
Published by: மணிபல்லவ கலா மன்றம் , நயினாதீவு
Printers: கலா அச்சகம் 258 / 5 , டாம் வீதி கொழும்பு 12