நயினை முருகன் பிள்ளைதமிழ்
Title: நயினை முருகன் பிள்ளைதமிழ்
Written by: பண்டிதர். சு. சி. கதிரவேலு
First Edition:
Published by: செட்டிகுளம், கலாச்சாரப் பேரவை
Printers: விபுலானந்த அச்சகம் , யாழ்ப்பாணம்