நயினை நாகேஸ்வரி
Title: நயினை நாகேஸ்வரி
Written by: குல. சபாநாதன்
First Edition: 1962
Published by:
எழுத்துருவாக்கம்: Dr. Sumathy Ilango