பொற்றாமரை

நயினாதீவு மணிபல்லவ கலாமன்றம் - பொன்விழா சிறப்பு மலர் -2012

Title: பொற்றாமரை
Complied by: நயினாதீவு மணிபல்லவ கலாமன்றம்
First Edition: 2012
Published by: நயினாதீவு மணிபல்லவ கலாமன்றம்
Printers: யுனி ஆர்ட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டட், கொழும்பு - 13