ராஜகோபுரம் கும்பாபிஷேகம் சிறப்புமலர்

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம்
ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகப் பெருமான் ஆலயம்

Title

: ராஜகோபுரம் கும்பாபிஷேகம் சிறப்புமலர்

Complied by

: ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகப் பெருமான் ஆலயம்

First Edition

: 2005

Published by

: ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகப் பெருமான் ஆலயம்

Printers

: -