தேர் திருப்பணி மலர்

அருள்மிகு
கனடிய நயினாதீவு நாகம்மாள் கோவில் - 2012

Title: தேர் திருப்பணி மலர்
Written by: கனடிய நயினாதீவு நாகம்மாள் கோவில்
First Edition: 2012
Published by: கனடிய நயினாதீவு நாகம்மாள் கோவில்
Printers: -