வித்துவம்
Title: வித்துவம்
Written by: வித்துவான் சி. குமாரசாமி
First Edition: 1994
Printers: -