முன்பள்ளி மாணவர்களின் மாபெரும் வர்த்தக சந்தை

நயினாதீவு அம்பிகா சனசமூக நிலையமும் அம்பிகா முன்பள்ளியும் இனைந்து நடாத்திய அம்பிகா முன்பள்ளி மாணவர்களின் மாபெரும் வர்த்தக சந்தை நிகழ்வு.


நயினாதீவு அண்ணா சனசமூக நிலையமும் அண்ணா முன்பள்ளியும் இனைந்து நடாத்திய முன்பள்ளி மாணவர்களின் மாபெரும் வர்த்தக சந்தை நிகழ்வு.