பெயர் Mr. Kirushnan
பிறப்பு
நயினாதீவு 1ம் வட்டாரம்
இறப்பு
Monday, 3 August, 2015
நயினாதீவு 1ம் வட்டாரம்
பெயர் Mr. Sinnathamby Nagarasa
பிறப்பு
மட்டக்களப்பு
இறப்பு
Tuesday, 21 July, 2015
நயினாதீவு 7ம் வட்டாரம்

Pages