நயினை தில்லைமாகாளி


நயினை தில்லைமாகாளி (பிடாரி) அம்மன் வேள்வித் திருவிழா ஒன்றின் மீள்பார்வை.

இம்முறை 06-06-2015 வேள்வித் திருநாளுக் குரிய பதிவுடன் பாடலொன்று.

பாடுபவர்: தனசொரூபி நவரட்ணம்.